Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim

Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.coolturak.pl .

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których – pomimo starań osób wstawiających materiały do serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • są obszerne i np. zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich ostateczną treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 1. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych, alternatywnych opisów a materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 2. Filmy mogą nie posiadać napisów dla osób głuchych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Iwański.
 • E-mail: mgokj@interia.pl
 • Telefon: 56 4959140

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim usytuowany jest na parterze przy ulicy Rynek 9 w Jabłonowie Pomorskim. Do budynku można dostać się wejściem – do biur (nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach) oraz wejściem przeznaczonym dla uczestników zajęć, publiczności. Do tego drugiego prowadzi m.in. podjazd dla wózków.

 

CKiS posiada toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.